Sportiviteit & Respect

In het kader van Respect en Sportiviteit bij HVS presenteren wij u onze regels. Regels en afspraken die een bijdrage leveren aan het hockeyen, het spelplezier en hoe wij bij HV Spijkenisse met elkaar omgaan. Wij hopen dat je ze ter harte neemt en bijdraagt aan een veilige club en een veilig sportklimaat! 
Bestuursreglement Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS)

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • Het verstrekken van alcoholische drank aan een jongere beneden de 18 jaar door ouderen is niet toegestaan. Bij twijfel legitimatie verplicht;
 • Gebruik en of bezit van drugs op het complex en in het clubhuis is verboden;
 • Het is niet toegestaan in het clubhuis sterk alcoholische drank op voorraad te hebben;
 • Het is niet toegestaan aan medewerkers achter de bar alcoholische drank te nuttigen;
 • Medewerkers achter de bar dienen zich hoffelijk te gedragen;
 • Degene die wordt betrapt op diefstal van geld of goederen wordt direct geroyeerd. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan;
 • Roken in het clubhuis of kleedruimte is niet toegestaan;
 • Het is in het gebouw en binnen het complex niet toegestaan vernielingen aan te richten, handtastelijk te zijn en ongeregeldheden te plegen;
 • Discriminatie op grond van huidskleur, geloof, afkomst is bij HV Spijkenisse verboden. Indien men zich hier aan schuldig maakt volgen er sancties hetzij schorsing of royement;
 • Men is verplicht zich in het gebouw en in de omgeving goed te gedragen en er van bewust te zijn dat het bestuur maatregelen neemt indien men de geldende normen en waarden overtreed;
 • Men is verplicht de rommel die gemaakt wordt op te ruimen en er zorg voor te dragen dat na gebruik van kantine of accommodatie alles schoon en opgeruimd wordt achtergelaten;
 • De keuken dient vrij van afwas en schoon achter gelaten te worden. Afvalzakken uit de prullenbakken enkel en alleen in grote container buiten deponeren;
 • Genuttigde consumpties dienen direct afgerekend te worden. Geld eventueel in de kluis. Bij vertrek dient het alarm ingeschakeld te worden, alle deuren goed afgesloten en de verlichting uitgeschakeld te zijn;
 • Na gebruik van velden dient direct de veldverlichting uitgeschakeld te worden;
 • Parkeren alleen op de parkeerplaats buiten de hekken. Als men toch binnen de hekken parkeert gebeurt dat geheel op eigen risico;
 • Betreden van de speeltuin en/of videotoren is geheel op eigen risico. Hv Spijkenisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade / letsel door toedoen van het betreden of beklimmen van de speeltuin en/of videotoren.

Aldus besloten door het gehele bestuur HV Spijkenisse op 31 juli 2010.
Gedragsregels Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS)

Kwaliteit is de basis voor alles. Van HVS mag je kwaliteit verwachten: goede trainingen, uitdagende wedstrijden, aandacht voor hockey-ontwikkeling en uitstekende begeleiding. Een essentiële rol is daarbij weggelegd voor trainers, coaches en scheidsrechters. De kwaliteit en bevlogenheid van deze begeleiders is immers bepalend voor de kwaliteit van de hockeysport. Bij HVS zijn veel sportbegeleiders actief. Dit zijn actieve leden, die zelf nog wekelijks competitie spelen of ouders met of zonder hockeyervaring. Daarnaast zetten we professionele hockeytrainers in voor verschillende teams.

Veel ouders kunnen coach of begeleider worden van een team. Daarnaast kunnen ze hun KNHB scheidsrechterskaart halen en wedstrijden fluiten. Een belangrijke doelstelling van HVS is om coaches, trainers en scheidsrechters te "versterken” binnen onze hockeyclub. HVS investeert extra in opleiding en ontwikkeling van deze sportbegeleiders.

Wij geloven in een goede balans tussen hockeyprestaties, sportiviteit, plezier en vriendschap. Wij focussen ons niet op topsport, maar zijn sterk in hockey als breedtesport voor jong en oud.Onze hockeyclub is een veilige en sociale sportomgeving, waar iedereen welkom is. Sportiviteit en respect staan hoog op de agenda. Onderstaande gedragscode beschrijft in hoofdlijnen onze verwachtingen t.a.v. spelers, ouders, supporters en de sportbegeleiders van onze hockeyclub.

Respect voor de club en vrijwilligers 

 • ·Onze sportbegeleiders, commissieleden en bestuursleden zijn vrijwilligers. Vrijwilligers worden met respect behandeld.
 • ·Iedereen gaat zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen.
 • ·Iedereen ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen.
 • ·Iedereen respecteert het eigen hockeyterrein, de buren van de tennisvereniging en de bewoners van de Thetfordstraat (flatgebouwen tegenover hockeyvelden).
 • ·Iedereen parkeert op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets.
 • ·Ons sportpark is verboden terrein (ook voor leden) op momenten dat er geen sportactiviteiten zijn en het clubhuis gesloten is.
 • ·Roken is niet toegestaan op en naast de velden, in de kleedkamers en in het clubhuis.
 • ·Roken is niet toegestaan op zaterdagen, en doordeweeks tot 20:00.
 • ·Alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden.
 • ·Iedereen is bekend met de HVS uitgangspunten rondom het gebruik van digitale communicatiemiddelen en social media. Uitingen mogen geen negatieve uitwerking hebben op de club, de teams, de coaches, de trainers, de scheidsrechters of andere vrijwilligers.

HVS is lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de hockeybond. Maar we hanteren ook de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels gelden voor alle sportbegeleiders; coaches, trainers, teammanagers en scheidsrechters. Trainers en coaches zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een veilig sportklimaat. Via onze hockeyclub kan deze (gratis) VOG aangevraagd worden. Wij vinden het belangrijk dat spelers, ouders en/of supporters ook duidelijk weten welk gedrag wel en niet is toegestaan. Tevens zullen vrijwilligers (Coach, trainers, teammanagers, scheidsrechters, etc) die geen lidmaatschap zijn aangegaan met HV Spijkenisse zich onderwerpen aan het tuchtreglement van de KNHB.

Spelers 

 • ·Spelers maken duidelijke teamafspraken met de trainer/coach en komen deze afspraken na.
 • ·Spelers zijn gemotiveerd en laten een goede inzet zien tijdens wedstrijden en trainingen.
 • ·Spelers zijn respectvol naar teamgenoten, tegenstanders, sportbegeleiders en scheidsrechters.
 • ·Spelers accepteren en respecteren de beslissingen van de scheidsrechter tijdens een (oefen)wedstrijd.
 • ·Spelers dragen tijdens een (oefen)wedstrijd altijd een bitje, scheenbeschermers en het officiële HVS tenue.
 • ·Spelers voeren vóór iedere wedstrijd de ‘Shake Hands’ uit: line up bij de middenstip, handen schudden en de tegenstander een prettige wedstrijd wensen.
 • ·Spelers bedanken na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters.
 • ·Spelers drinken na afloop met de tegenstander iets in het clubhuis.
 • ·Spelers ruimen samen het veld op, spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen.

 Ouders/supporters 

 • ·Ouders komen de teamafspraken na (m.b.t. het rijden naar uitwedstrijden, bardiensten draaien en aanmoedigen tijdens de wedstrijdjes).
 • ·Ouders moedigen hun kinderen op een positieve manier aan tijdens de wedstrijd. Aanmoedigen is anders dan aanwijzingen geven. Aanwijzingen geven is verwarrend en leidt af. De coach/trainer maakt afspraken met het team.
 • ·Ouders zijn positief en correct naar de spelers, de coaches, de trainers en de scheidsrechters/spelbegeleiders tijdens de wedstrijd.
 • ·Ouders bemoeien zich niet met de arbitrage; de scheidsrechter beslist altijd!
 • ·Vragen over wedstrijdopstelling, wisselbeleid of training? Ouders bespreken deze vragen na een wedstrijd of training.

De coach is verantwoordelijk voor alle teamactiviteiten voor, tijdens en na de wedstrijden. De coach beslist over de spelstrategie en opstelling. De spelers volgen de aanwijzingen van de coach op. De trainer is eindverantwoordelijk voor de wekelijkse trainingen. De trainer bepaalt het trainingsprogramma. De teammanager ondersteunt het team in organisatorische zin.

Coach 

 • ·De coach maakt duidelijke afspraken met het team en de trainer(s) over de (leer)doelstellingen van het hockeyseizoen.
 • ·De coach ziet toe op het nakomen van afspraken en spreekt spelers, ouders of spelbegeleiders aan indien afspraken niet worden nagekomen.
 • ·De coach brengtkinderen spelplezier en respect bij voor teamgenoten, de tegenstanders en de scheidsrechters.
 • ·De coach viert successen en leert kinderen ook omgaan met verliezen.
 • ·De coach maakt duidelijke teamafspraken met het team, ouders en sportbegeleiders (over spel, houding en huishoudelijke zaken).
 • ·De coach kent de actuele spelregels, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De coach leeft deze regels na.
 • ·De coach geeft zelf het goede voorbeeld en gedraagt zich als ambassadeur van HVS.
 • ·De coach accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • ·De coach is positief en stimulerend.

 Trainer 

 • ·De trainer maakt duidelijke afspraken met het team en de coach over de (leer)doelstellingen van het hockeyseizoen.
 • ·De trainer ziet toe op het nakomen van teamafspraken (zoals op tijd komen, bitje en scheenbeschermers zijn verplicht ook tijdens een training, geen horloges en sieraden dragen, etc.).
 • ·De trainer leert spelers hockeytechnieken en -tactiek, de spelregels en stimuleert samenwerking in een team.
 • ·De trainer kent de actuele spelregels, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De trainer leeft deze regels na.
 • ·De trainer geeft zelf het goede voorbeeld en gedraagt zich als ambassadeur van HVS.
 • ·De trainer accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • ·De trainer is positief en stimulerend.
 • ·De trainer geeft iedereen aandacht en behandelt de spelers gelijkwaardig en met respect.

Teammanager 

 • ·De teammanager ondersteunt de coach, de trainer en het team door de praktische zaken van het team te regelen en te communiceren.
 • ·De teammanager kent de teamafspraken en zorgt dat deze nageleefd worden.
 • ·De teammanager helpt ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen),
 • ·De teammanager ontvangt bij een thuiswedstrijd de tegenstander.
 • ·De teammanager zorgt dat het thuisspelende team en de tegenstander drinken krijgen na de wedstrijd. De HVS coaches, de gast-coaches en de scheidsrechters krijgen consumptiebonnen voor koffie, thee of frisdrank.
 • ·De teammanager zorgt dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en (digitaal) ingediend.
 • ·De teammanager organiseert extra (hockey)activiteiten voor het team

Scheidsrechter 

 • ·De scheidsrechter is duidelijk, daadkrachtig, fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen.
 • ·De scheidsrechter stimuleert fair play en zorgt dat de teams de Shake Hands uitvoeren.
 • ·De spelbegeleider legt eventueel de Jongste Jeugd teams uit waarom er gefloten wordt (daar leren de allerkleinste spelers van).
 • ·De scheidsrechter hanteert altijd het uitgangspunt "veiligheid gaat voor alles!”
 • ·De scheidsrechter accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • ·De scheidsrechter kent de actuele spelregels, de regels rondom speelgerechtigheid, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De scheidsrechter leeft deze regels strikt na.
 • ·De scheidsrechter zorgt dat de wedstrijdformulieren direct na een wedstrijd worden ingevuld.