Privacy Policy

Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd zonder dat daarvoor een bijzondere inspanning moet worden geleverd. Je moet dan denken aan naam- en adresgegevens, maar ook e-mailadressen, foto’s en IP-adressen.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, waarbij Hockey Vereniging Spijkenisse zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bij verwerken moet je denken aan bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken. Ook doorzenden of verspreiden valt hieronder.

-Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor iets anders dan de normale verwerking van jouw persoonsgegevens.

-Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, wij hier wettelijk toe verplicht zijn of het van vitaal belang is, bijv. voor je eigen gezondheid.

-Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Hockey Vereniging Spijkenisse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hockey Vereniging Spijkenisse

Postbus 429

3200 AK Spijkenisse

Email: [email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Hockey Vereniging Spijkenisse verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Het voeren van een ledenadministratie;

-Inschrijvingen bij de KNHB;

-Contributieheffing;

-Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;

-Contact met u op te nemen of te onderhouden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer emailadres); Geboortedatum; Geslacht; Bankrekeningnummer; Lidmaatschapsnummer; Hockeyervaring; Nummer scheidsrechterskaart;

Naast de verstrekte gegevens kunnen ook de volgende gegevens bewaard worden:

-Inloggegevens van LISA-team; Foto’s; Spelersbeoordelingen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het hosten van ons ledenadministratiepakket;

-Het hosten van onze financiële administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen zogenaamde "verwerkersovereenkomst” hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/ of deelnemers aan onze activiteiten op onze accommodatie of elders publiceren op onze Social Media (zoals HVS Club-app, website, facebookpagina, Instagram), tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie Rechten omtrent je gegevens).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hockey Vereniging Spijkenisse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens Hockey Vereniging Spijkenisse van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Wijziging Privacy

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.